ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

พันธกิจ

เป็นศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา (ขึ้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 573