ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

คณะผู้บริหาร

Wangjun Child Development Center

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ดิฉันพร้อมส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กปฐมวัยภายในตำบล มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

น้ำค้าง  พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

Nayok
Apisak

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นายอภิศักดิ์ หันทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ผมจะส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ สนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฎิบัติงานแบบสมานมิตร ใช้ศูนย์ฯเป็นฐานในการพัฒนาเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ พร้อมยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีระบบเครือข่าย ให้ผู้อุปถัมป์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นายอภิศักดิ์  หันทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th