ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

Wangjun Child Development Center

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

  1. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังจั่นผ่านการรับรองมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
  3. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรมรักในประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. เกิดการมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับชุมชน
  5. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นยอมรับ เชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น
  6. เด็ก เยาวชน และองค์กรอื่นยอมรับ เชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังจั่น
  7. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการบริการด้านกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง
team

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th