จุดมุ่งหมาย

1.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่นผ่านการรับรองมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

3.เด็กปฐมวันมีคุณธรรม จริยธรรม รักในประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.เกิดการมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับชุมชน

5.ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การอื่นยอมรับ เชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น

6.เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีช่องทางรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

7.เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับบริการด้านกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง