ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

บุคลากรทางการศึกษา

Wangjun Child Development Center

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

นายพีระ  โหมดเครือ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

111

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

คณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น.ส.วาสนา ยอดเงิน

ครูผู้ดูแลเด็ก
คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

น.ส.ดวงกมล แก่นสิงห์

นักวิชาการศึกษา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

นางเพชชรี เกตุเกิด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

น.ส.อุไรวรรณ คำนันท์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

น.ส.สโลม สิมบุตร

แม่บ้าน

 

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th