ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564