ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย