ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทำเนียบรุ่นปี 2562

Wangjun Child Development Center

ระดับชั้น 2 ขวบ

ด.ญ.ชญารัตน์ เชื้อสวย

น้องเกล เลขประจำตัว 0538

ด.ญ.ธัญญารัตน์ พรมแตง

น้องขนมตาล เลขประจำตัว 0540

ด.ญ.ปนัดดา แก้ววงษ์

น้องเนย์ เลขประจำตัว 0541

ด.ญ.ภัทรศิกา เปียนุ่ม

น้องพั๊นซ์ เลขประจำตัว 0543

ด.ญ.มาริษา ทองรอด

น้องสแตมป์ เลขประจำตัว 0544

ด.ญ.ศิริรัตน์ แผ่นเงิน

น้องปอย เลขประจำตัว 0546

ด.ญ.อภิชญา โสพรม

น้องจ๊ะจ๋า เลขประจำตัว 0547

ด.ญ.อริสรา สนธิประเสริฐ

น้องออย เลขประจำตัว 0548

ด.ช.ธนวัฒน์ พรมรักษา

น้องโฟกัส เลขประจำตัว 0549

ด.ช.วรเมท จำปาขาว

น้องแจ๊ส เลขประจำตัว 0551

ด.ช.ศรัณยพงศ์ คงปั้น

น้องบอมเบย์ เลขประจำตัว 0552

ด.ช.สราวุธ จันทปัท

น้องนโม เลขประจำตัว 0553

ด.ช.สุวิชยา หนูย้อย

น้องลีวาย เลขประจำตัว 0554

ด.ญ.อริสา ตะเภาทอง

น้องแอฟ เลขประจำตัว 0535

ด.ช.เอกรถ นาคแก้ว

น้องอำ เลขประจำตัว 0562

ด.ช.อนุวัฒน์ สร้อยวงศ์

น้องมอส เลขประจำตัว 0563

ด.ญ.รณิดา มีเครือ

น้องบีน่า เลขประจำตัว 0564

ระดับชั้น 3 ขวบ

ด.ช.จักรินทร์ วงษาเศก

น้องการ์ตูน เลขประจำตัว 0507

ด.ช.จิรพัฒน์ จำปางาม

น้องปลาวาฬ เลขประจำตัว 0566

ด.ช.ณัฐภูมิ สุมาตร์

น้องภูมิ เลขประจำตัว 0508

ด.ช.ณัฐวัฒน์ เทพอารักษ์

น้องนิว เลขประจำตัว 0555

ด.ช.ณัฏฐากร เอี่ยมศิริ

น้องปังปัง เลขประจำตัว 0556

ด.ช.ธนกฤต บุญมี

น้องเพชร เลขประจำตัว 0510

ด.ช.ธนกร นางแย้ม

น้องนาย เลขประจำตัว 0511

ด.ช.ธนภัทร โลหะเลิศโรจนกุล

น้องโปรด เลขประจำตัว 0557

ด.ช.ภูผา นิลลิต

น้องภูคิม เลขประจำตัว 0513

ด.ช.พงค์รภี ฝอยทอง

น้องภูผา เลขประจำตัว 0514

ด.ช.ยศกร สร้อยสน

น้องโปรเกน เลขประจำตัว 0537

ด.ญ.กชกร ศรีหาผล

น้องตั๊กแตน เลขประจำตัว 0515

ด.ญ.กัญญาภัค ศิริ

น้องไอซ์ เลขประจำตัว 0516

ด.ญ.ณฤดี สุขอยู่

น้องน้ำปั่น เลขประจำตัว 0558

ด.ญ.นภสร จันทร์ฟัก

น้องโบนัส เลขประจำตัว 0517

ด.ญ.ปัทมพร เปลี่ยนทอง

น้องชมพู่ เลขประจำตัว 0518

ด.ญ.ปิ่นนภา มีมั่งคั่ง

น้องอุ๋งอิ๋ง เลขประจำตัว 0560

ด.ญ.พอใจ สมบัติวงษ์

น้องพอใจ เลขประจำตัว 0519

ด.ญ.มัณฑณา บุญดาสา

น้องมัดย้อม เลขประจำตัว 0520

ด.ญ.ลลิตา โรคน้อย

น้องตาล เลขประจำตัว 0521

ด.ญ.ลลิตา ภาคโพธิ์ทอง

น้องปลายฝน เลขประจำตัว 0561

ด.ญ.รุ่งรัศมี ลาไป

น้องเกรซ เลขประจำตัว 0536

ด.ญ.วรรณญิหวา หิมสุภาพ

น้องเอย เลขประจำตัว 0522

ด.ญ.ศิริรัตน์ สุวรรณศรี

น้องรสริน เลขประจำตัว 0523

ด.ญ.สุภัสรีญา ลาไป

น้องพริ้มพราว เลขประจำตัว 0525

ด.ญ.อภิญา เกตุธาร

น้องน้ำใส เลขประจำตัว 0526

ด.ช.พุฒิพัฒน์ แสงนวล

น้องต้นน้ำ  เลขประจำตัว 0512

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th