ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ทำเนียบรุ่นปี 2563

Wangjun Child Development Center

ระดับชั้น 2 ขวบ

ด.ช.กฤติภัทร ธัญญเจริญ

น้องปังปอนด์ เลขประจำตัว 0565

ด.ช.จิรสิน บุญฤทธิ์

น้องเก้า เลขประจำตัว 0566

ด.ช.ชวนินทร์ ปากกะพอก

น้องรันเวย์ เลขประจำตัว 0567

ด.ช.ชิษณุพงศ์ อ่วมทิพย์

น้องอาโป๊บ เลขประจำตัว 0568

ด.ช.ธนชัย สมสาร

น้องเศรษฐี เลขประจำตัว 0569

ด.ช.ปกรณ์เกียรติ ลาไป

น้องพร้อมเพย์ เลขประจำตัว 0570

ด.ช.สิทธิกร แสงวิภาสนภาพร

น้องปลื้ม เลขประจำตัว 0571

ด.ช.สรชัช ผลไธสง

น้องปีโป้ เลขประจำตัว 0572

ด.ช.กัญจนพร หนองเลา

น้องมิ้น เลขประจำตัว 0573

ด.ญ.กชพรรณ เปลี่ยนทอง

น้องโฟกัส เลขประจำตัว 0574

ด.ญ.ชาลิสา แก้วนนท์

น้องมายด์ เลขประจำตัว 0575

ด.ญ.ณัฐฑิตา บุญมี

น้องหมวย เลขประจำตัว 0576

ด.ญ.นภัสนันท์ ขยายงาม

น้องใบบุญ เลขประจำตัว 0577

ด.ญ.พิชญธิดา ทัพสกุล

น้องเฟชชี่ เลขประจำตัว 0578

ด.ญ.ภควดี คำวงษา

น้องหยก เลขประจำตัว 0579

ด.ญ.ภัทรภร ขาวกระจ่าง

น้องมัดหมี่ เลขประจำตัว 0580

ด.ญ.สุพรรษา เบาบาง

น้องน้ำ เลขประจำตัว 0581

ระดับชั้น 3 ขวบ

ด.ญ.ธัญญารัตน์ พรมแตง

น้องขนมตาล เลขประจำตัว 0540

ด.ญ.ปนัดดา แก้ววงษ์

น้องเนย์ เลขประจำตัว 0541

ด.ญ.ภัทรศิกา เปียนุ่ม

น้องพั๊นซ์ เลขประจำตัว 0543

ด.ญ.มาริษา ทองรอด

น้องสแตมป์ เลขประจำตัว 0544

ด.ญ.อภิชญา โสพรม

น้องจ๊ะจ๋า เลขประจำตัว 0547

ด.ญ.อริสรา สนธิประเสริฐ

น้องออย เลขประจำตัว 0548

ด.ช.ธนวัฒน์ พรมรักษา

น้องโฟกัส เลขประจำตัว 0549

ด.ช.วรเมท จำปาขาว

น้องแจ๊ส เลขประจำตัว 0551

ด.ช.ศรัณยพงศ์ คงปั้น

น้องบอมเบย์ เลขประจำตัว 0552

ด.ช.สราวุธ จันทปัท

น้องนโม เลขประจำตัว 0553

ด.ช.สุวิชยา หนูย้อย

น้องลีวาย เลขประจำตัว 0554

ด.ญ.รณิดา มีเครือ

น้องบีน่า เลขประจำตัว 0564

ด.ช.ณัฐภัทร ประคองทรัพย์

น้องบอส เลขประจำตัว 0582

ด.ช.ภูมิภัทร สอนเครือ

น้องหมีพูร์ เลขประจำตัว 0550

ด.ญ.พิชามญชุ์ พึ่งสุข

น้องน้ำหวาน เลขประจำตัว 0542

ด.ญ.มีนา ขุดรัมย์

น้องกุ๊บกิ๊บ เลขประจำตัว 0545

ด.ญ.นันณภัชสรณ์ อาจสามารถ

น้องปอป่าน เลขประจำตัว 0585

ด.ญ.สุมินตา ผลอุดม

น้องอิง เลขประจำตัว 0583

ด.ช.วราวุฒ ลอยลม

น้องแอม เลขประจำตัว 0584

ด.ญ

น้อง เลขประจำตัว 

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th