ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

พันธกิจ

Wangjun Child Development Center

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา (ขึ้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. พัฒนาเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ดีของคนไทย  12 ประการ  และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
  5. สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดี  กับผู้ปกครองของเด็กและประชาชนในชุมชน
  6. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
IMG_0071

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th