พันธกิจ

1.เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถื่น

2.เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ก่อยเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.พัฒนาเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้ที่คุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ดีของคนไทย 12 ประการ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ผลิตสื่อ ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพสูงสุดในการปฎิบัติงาน

5.สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอีนดีกับผู้ปกครองของเด็กและประชาชนในชุมชน

6.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้