รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่าน เพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำ

จมน้ำ pdf