ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

อาหารกลางวัน ประจำปี 2563

Wangjun Child Development Center

ปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันในแต่ละวันเป็นรายสัปดาห์ที่มีความชัดเจน
โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้คิดเมนูอาหาร พร้อมปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร
ให้ผู้ปกครองทราบ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นใช้วิธีการจ้างเหมาผู้ประกอบการ จัดหาอาหารกลางวันตามเมนูอาหารที่กำหนด โดยมีครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้กำกับดูแลเมนูอาหารกลางวัน
ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ที่มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ตลอดถึงการปรุงอาหารเพื่อให้เด็กได้รับประทานที่มีความหลากหลาย สะอาด มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ มีคุณภาพและปลอดภัย

มีการจัดการเศษอาหารและขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์
หรือถังขยะเปียก ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเศษอาหารและขยะเปียกในชุมชน

รายการอาหารประจำเดือน