เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจั่น จัดเจ้าหน้าที่มาทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กปฐมวัย ให้มีสุขภาพฟันแข็งแรง