ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

Wangjun Child Development Center

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นัต

ปรัชญา

“มีวินัย ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาการ”

เอกลักษณ์

“ศูนย์เด็กเล็กวิถีพุทธ”

อัตลักษณ์

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

IMG_0027

ติดต่อ ศพด.วังจั่น

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์

036 706600

อีเมล

info@cdc.wangjun.go.th