โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อช่วงวันที่ 12-15 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย