โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับ นโยบาย  ภารกิจ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมี  ผูู้บริหาร บุคลากร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วตำบลวังจั่น