โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้จัดทำโครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ซึ่งมีคณะครู และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้