โครงการปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี คณะครู บุคคลากร ร่วมมือวาดภาพระบายสีฝาผนัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น