โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดวังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฯ