โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ณ สถานแสดงสัตว์น้ำบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 100 ปี โดยเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย ระดับ 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมผู้ปกครอง คณะครู และเจ้าหน้าที่