โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตของสัตว์ประเภทต่างๆ ณ สวนสัตว์บึงฉวาก แหล่งแสดงสัตว์น้ำบึงฉวาก และศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ สามารถชมภาพเคลื่อนไหวได้