โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเป็นประธาน