โครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กๆ โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดโครงการฯ