10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ