Pera

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน กรุงเทพฯ

โครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กๆ โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดโครงการฯ

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดวังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฯ

เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจั่น จัดเจ้าหน้าที่มาทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กปฐมวัย ให้มีสุขภาพฟันแข็งแรง

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเป็นประธาน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานในพิธี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับปฐมศึกษา ระดับชั้น ป3 – ป6 ของโรงเรียนบ้านวังจั่น จำนวน 36 คน พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น

โครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้แก่นางกชพร  อุ้ยลี ตำแหน่ง ครู คศ.1  มีผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ณ สถานแสดงสัตว์น้ำบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 100 ปี โดยเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย ระดับ 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมผู้ปกครอง คณะครู และเจ้าหน้าที่