ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจั่น จัดเจ้าหน้าที่มาทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กปฐมวัย ให้มีสุขภาพฟันแข็งแรง

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานในพิธี

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นจัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ณ วัดวังจั่น นำโดยนายกน้ำค้าง พลายละหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านในการอำนวยความสะดวกให้บุตรหลาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านในการอำนวยความสะดวกให้บุตรหลาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งทางคุณครูได้จัดทำแฟ้มใบงาน และอุปกรณ์การเรียน ไว้สำหรับนักเรียนโดยจะจัดส่งให้ ครั้งละ 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563 และจำดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่าน เพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำ

จมน้ำ pdf

 

10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ