โครงการของศูนย์ฯ

โครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กๆ โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดโครงการฯ

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังจั่น จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดวังจั่น โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเป็นประธาน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับปฐมศึกษา ระดับชั้น ป3 – ป6 ของโรงเรียนบ้านวังจั่น จำนวน 36 คน พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น

โครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้แก่นางกชพร  อุ้ยลี ตำแหน่ง ครู คศ.1  มีผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ณ สถานแสดงสัตว์น้ำบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 100 ปี โดยเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย ระดับ 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พร้อมผู้ปกครอง คณะครู และเจ้าหน้าที่

 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ปกครองได้ทราบ ภารกิจ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ผู้บริหาร บุคลากร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดหล่อเทียน ณ บริเวณวัดวังจั่น พร้อมนี้ได้ทำการถวายเทียน ณ วัดวังจั่นด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น ร่วมโครงการฯ

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น …

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตของสัตว์ประเภทต่างๆ ณ สวนสัตว์บึงฉวาก แหล่งแสดงสัตว์น้ำบึงฉวาก และศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี …