พิธีปัจฉิมนิเทศ ปี 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นโดยมี นางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนีย์บัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน